Menu
Menu

Onderwijs op het vmbo van De Waerdenborch

Op De Waerdenborch dagen we leerlingen uit, we inspireren hen en bieden hen kansen om boven zichzelf uit de stijgen. Dit doen we door leren in de breedste zin van het woord centraal te stellen. Hierbij geloven we dat persoonlijke aandacht, fundament bieden aan talent, en het stimuleren van initiatief belangrijke kernwaarden zijn om het leren centraal te zetten.
We zijn samen een school en willen deze eenheid ook uitdragen naar elkaar en naar onze leerlingen en ouders. Daarom willen we u via deze weg, wellicht nogmaals, informeren over het onderwijs op het vmbo.

 • We willen een leeromgeving die ten goede komt aan:
  • meer zelfstandigheid van leerlingen
  • motivatie van leerlingen
  • samenhang tussen leren, ondersteuning en leermiddelen
  • betere leeropbrengsten voor onze leerlingen
 • Een curriculum met meer samenhang tussen de verschillende vakken en meer aandacht voor zowel vakkennis, vaardighedenenpersoonlijke ontwikkeling
 • Een concept waar docenten meer samenwerken aan de uitvoering van het onderwijs en wat het leren van en met elkaar stimuleert


We willen onze leerlingen motiveren door middel van:

Relatie “Ik mag zijn wie ik ben, leerlingen en docenten zien mij, we helpen elkaar en samen leren we.”
Competentie “Door succeservaringen krijg ik vertrouwen in mijn eigen kunnen.”
Autonomie “Ik krijg ruimte om keuzes te maken door bijvoorbeeld zelf te kiezen met welk vak ik aan de slag ga. Hierdoor groeit mijn zelfverantwoordelijkheid.”


Wat gaan we doen?

 • We hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
 • Er is extra uitdaging voor de leerling die daar behoefte aan heeft. Bijv. een vak op een hoger niveau volgen.
 • Toekomstgericht: Het is onze ambitie de leerlingen te coachen in de 21ste eeuwse vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst zoals: plannen, organiseren, samenwerken en problemen oplossen, communiceren en kritisch denken.
 • Eigenaarschap bij de leerlingen. Door maatwerk worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en werken ze in eigen tempo en niveau.

Leerpleinen (BK, KM, MH)

Voor goed onderwijs is geen leerplein nodig, maar een leerplein biedt wel meer mogelijkheden en maakt het mogelijk om invulling te geven aan de drie aspecten ‘autonomie, competentie en relatie’. Het leerplein is een middel om onze visie te verwezenlijken. In de grote vakantie heeft er een verbouwing plaatsgevonden met als resultaat prachtige onderbouw leerpleinen. Team basis in Holten en Goor werkt al een heel aantal jaren succesvol op een leerplein en team kader in Holten en team mavo in Holten en Goor hebben nu ook een mooi leerplein tot hun beschikking.

Werken op het leerplein

De leerlingen werken in een eigen vertrouwde veilige leeromgeving, een vaste plek in het gebouw.
Op het leerplein werken twee klassen naast elkaar onder begeleiding van twee docenten en een onderwijsassistent. Doordat de meeste docenten lesgeven aan twee klassen zien ze de leerlingen vaker. We werken met reguliere methodes en een leerplanner. De docenten spreken onderling af wanneer een docent een groep leerlingen meeneemt naar het instructielokaal voor het ophalen van voorkennis en een algemene instructie of verlengde instructie voor een groep leerlingen die dat nodig hebben (in Goor tijdens de expertise-uren).  De vakken Ne, En, Du, Wi, Fa (mavo), Ec, Gs, Ak, M&M (Basis) N&Z (theorie) worden aangeboden op het leerplein. De vakken N&T, N&Z (praktijk), LO, 2d, 3d en TS worden in de vaklokalen gegeven.

Voorbeeld van een rooster op maandag. In geel gearceerd de leerpleinuren op leerplein BKM en KMH

Teamwork

Werken op het leerplein vraagt teamwork. Samen werken en samen leren is hierbij essentieel. Feedback geven en ontvangen is van groot belang. Ook is er een verschuiving in de taak van de docent van ‘presentator’ naar ‘coach’. Dit geeft de docent de ruimte om meer aandacht te geven, of verdiepingsstof aan te bieden, aan de leerlingen die dit nodig hebben. De docenten kunnen ook vragen verwachten van een ‘ander’ vak. De ervaring leert dat leerlingen vaak geen vragen stellen over de inhoud, maar over hoe ze iets moeten aanpakken, hoe ze aan de juiste informatie komen of wat een logische volgorde van denken en handelen is. Door dit te begeleiden leveren de docenten een belangrijke bijdrage aan het denkproces van hun leerlingen. Tevens biedt het leerplein docenten meer tijd om leerlingen individueel te ondersteunen en te begeleiden. Er is immers nog een docent en een onderwijsassistent aanwezig.

Leerplanners

Er wordt gewerkt met leerplanners voor een week (een aantal leerlingen werkt met dagplanners). Wanneer een leerling een taak af heeft, wordt deze afgetekend. Lukt het een leerling niet om de stof af te krijgen, dan kan dit op de dinsdagmiddag (in Goor tijdens de M-uren) op school worden afgemaakt. De leerlingen maken het maakwerk zoveel mogelijk op school. Het leerwerk wordt thuis gedaan.

Structuur

Structuur bieden is belangrijk: Na de instructie kunnen de leerlingen aan de slag met een vak naar keuze. Ze kunnen meer of minder aandacht besteden aan een vak al naar gelang de eigen behoefte. De een heeft bijvoorbeeld meer begeleiding nodig bij de taalvakken, de ander bij wiskunde. De leerlingen ervaren hierdoor autonomie en hun  zelfverantwoordelijkheid groeit.

Projectleiders: Gerjen Hallink, Michiel Boksem, Bas Groot Wesseldijk, Dirk Jan Beldman, Angela van Mierlo, Marja Morsink
Teamleiders: Niek Bosman, Aline Wolfs, Bernadet Mulder, Ria Duteweert