Menu
Menu

Jaarverslagen

In het jaarverslag doet het bestuur verslag van de gang van zaken, het gevoerde beleid en de stand van zaken over het afgelopen kalenderjaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte toekomstige ontwikkelingen vanuit zowel beleids- als financieel perspectief. De financiële verantwoording komt met name tot uitdrukking in de jaarrekening, die door een extern accountant is gecontroleerd en voorzien is van een controleverklaring.

Klik hier voor het Jaarverslag 2020